Glöm inte den psykiska arbetsmiljön

Något som ändrades i fjol i Arbetsmiljölagen är statusen för den psykiska arbetsmiljön på våra arbetsplatser runt om i landet och numera har denna aspekt fått en högre status – men vad handlar denna nya del av arbetsmiljöarbetet om egentligen?

Visst är den fysiska arbetsmiljön viktig men det betyder inte att den psykiska arbetsmiljön är mindre viktig, det är något som nu lagstiftarna tagit fasta på genom att lagstadga nya bestämmelser om detta. Vad man gjort är nämligen att sätta upp nya regler för organisatorisk och socialarbetsmiljö där just den psykiska delen av ens arbetsmiljö är inkluderad – och nu har man äntligen fastställt arbetsgivarens ansvar för sina anställdas välmående både psykiskt och socialt på arbetsplatsen vilket man tidigare kunnat bortse ifrån mer eller mindre.

Mer fokus på medarbetaren

Syftet med denna nya föreskrift om arbetsmiljö är att minska den arbetsrelaterade ohälsan som idag råder på många av landets arbetsplatser, skriver tidningen Kollega. I föreskriften har man nämligen lämnat en mer utförlig beskrivning av vad som faktiskt ligger på arbetsgivarens bord att ta hand om, och då inte bara om den fysiska arbetsmiljön. På flertalet arbetsplatser kan nämligen de äldre bestämmelserna om arbetsmiljö också kännas oviktiga då fysisk arbetsmiljö ofta syftar till industrins arbetsmiljö i form av maskiner, skador och andra risker som finns på den typen av arbeten – det har med andra ord varit svårt att applicera bestämmelserna på till exempel kontor eller i andra verksamheter där maskiner, truckar och kemikalier med mera inte förekommer. Det är vad man nu kan använda den nya föreskriften för. Denna fokuserar nämligen mer på individen, den anställde, och vad arbetsgivaren är skyldig denna – ett fokus på medarbetaren helt enkelt.

Vad säger lagen?

Vad denna förskrift bland annat tar upp är att det är arbetsgivaren som har ansvar för att inte ge ohälsosam arbetsbelastning, anpassa resurserna till de krav arbetet ställer och ge möjlighet till återhämtning. Likaså understryks kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete och hur kränkande särbehandling ej för förekomma – samt en hel del annat som inte tidigare varit definierat på ett såhär tydligt sätt.