Facklig förhandling

Att förhandla – hur gör man?

Förhandlingar spelar en central roll i den fackliga verksamheten. Men det betyder inte att de är enkla. Hur förhandlar man på bästa sätt, med representanter för arbetsgivarsidan?

Den som är förtroendevald och har ett förhandlingsmandat har rätt att förhandla, alltså att kalla till förhandling, eller att delta vid förhandlingar som arbetsgivaren kallar till. Reglerna för förhandling finns i lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580), ofta kallad MBL.

Facklig förhandlingLagens tionde paragraf säger att den part som kallas till förhandling är skyldig att hörsamma denna kallelse, under förutsättning att:

  1. Den fråga som ska förhandlas rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare på något sätt
  2. Organisationen som ska förhandla gör det för en medlems räkning.

Förhandlingsskyldigheten gäller även om parterna inte är bundna av kollektivavtal. Det räcker inte att den ena parten inställer sig till förhandling. Då skulle det inte vara en förhandling, utan det krävs också att båda parter är sakliga och bidrar på ett konstruktivt sätt för att föra förhandlingen framåt. Den som omfattas av förhandlingsskyldigheten måste ange grunderna för sina ställningstaganden och berätta vilka omständigheter som styrker de fakta som man åberopar. Däremot finns det ingen skyldighet för parterna att komma överens.

Förhandlingsrätten kan preskriberas. Det betyder att tiden under vilken man kan förhandla kan löpa ut. Hur lång preskriptionstiden är regleras i kollektivavtalet.

Praktiska råd

Den som är förtroendevald på sin arbetsplats har fått detta uppdrag av övriga medlemmar i sin fackklubb. Därför är det viktigt att som förtroendevald föra en dialog med medlemmarna om i vilken riktning en pågående förhandling utvecklas. Det gäller dock inte om förhandlingen omfattas av tystnadsplikt. Om en part vill att en förhandling, eller information, ska omfattas av tystnadsplikt måste detta begäras. Däremot ska förhandlingar som rör enskilda anställda alltid omfattas av tystnadsplikt.

Att bli kallad till förhandling

Den som blir kallad till förhandling måste förbereda sig. Några saker att tänka på är följande:

  1. Se till att få reda på vad förhandlingen gäller, om detta inte framgår av framställan.
  2. Gäller förhandlingen en enskild anställd, kontrollera då att den anställde är medlem i den fackförening som du företräder. Ta också reda på om medlemmen har blivit informerad om ärendet. Om svaret är nej, be då arbetsgivaren om en redogörelse för hur och när detta kommer att ske. Kontakta medlemmen efter att arbetsgivaren har informerat hen om ärendet.
  3. Gäller ärendet en fråga som är reglerad i ett avtal? Kontrollera då om det finns ett reglemente som styr frågan, exempelvis ett lokalt kollektivavtal eller ett enskilt anställningsavtal.
  4. Skaffa fram relevant dokumentation, som avtal. Enskilda medlemmar eller arbetsgivare kan ha de dokument som behövs, så be att få kopior av dessa.

Vid förhandlingen

Samtliga yrkanden ska framföras i förhandlingen, och de ska vara formulerade som krav även om de kanske inte är möjliga att driva rent juridiskt. Förhandlingarna omfattas av editionsplikt, vilket innebär att en part har rätt att ta del av de dokument som motparten hänvisar till. Nya dokument eller annan ny information som dyker upp under förhandlingen kan innebära att förhandlingen måste ajourneras.